Szkoła Podstawowa im. Generała Augusta Emila Fieldorfa

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERANTA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWOEJ W BOBROWICACH

 OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO REFERANTA

  

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadanie wykształcenia minimum średniego,

4)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość zasad funkcjonowania placówek oświatowych,

2)  znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

3)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4)  znajomość obsługi urządzeń biurowych,

5)  znajomość środowiska Windows, programów Word, Excel, SIO, iArkusz, e-Świadectwa Librus,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,

8)  odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

9)  umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)  przygotowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

2)  prowadzenie danych do arkuszy organizacyjnych szkół i sprawozdań GUS,

3)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

4)  prowadzenie księgi ewidencji uczniów,

5)  prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją pracy szkoły,

6)  wydawanie, prowadzenie rejestru i przedłużanie legitymacji szkolnych,

7)  prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych szkoły,

8)  obsługa urządzeń biurowych znajdujących się w sekretariacie szkoły,

9)  zaopatrywanie szkoły w materiały biurowe i środki czystości.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na
parterze w budynku bez windy - potrzeba przemieszczania się po schodach.

Informacja dodatkowa

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Bobrowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

3)  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub 
oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,

5)  kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

7)  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
z pełni praw publicznych,

9)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

10)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

11)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

12)  oświadczenie o treści:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1260)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko referenta” osobiście w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 10.07.2018 r. lub wysłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Bobrowice 22, 
76-100 Sławno (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły). Dokumenty, które wpłyną do szkoły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (za okazaniem dowodu tożsamości) 
w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bobrowicach, Bobrowice 22. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznejhttp://spbobrowice.bipszkola.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.

 

Bobrowice, dnia 29.06.2018 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2018 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Oleś
Ilość wyświetleń: 809
30 czerwca 2018 09:57 (Elżbieta Oleś) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2018 09:56 (Elżbieta Oleś) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl